SYNOPSIS / Սցենար

 

140 Drams tells the story of a young boy who must go to the store by himself for the first time. Things get complicated when the 140 drams his mother gave him for milk are not enough, and he has to make a difficult choice. The experience of this young boy becomes a kaleidoscope through which the landscape of a modern Armenia emerges. Through bits and pieces, fragments of conversation and glimpses of the insides of a single bedroom apartment, this film tries to put together a picture of this country, right now.

«140 Դրամը» պատմություն է մի տղայի մասին, ով առաջին անգամ պետք է միայնակ խանութ գնա: Գործը բարդանում է, երբ պարզ է դառնում, որ այն 140 դրամը, որ մայրը տվել էր կաթ գնելու համար, չի բավարարում, և տղան պետք է դժվար որոշում կայացնի: Տղայի այս փորձությունը վերածվում է մի խճանկարի, որ ներկայացնում է ժամանակակից Հայաստանի պատկերը: Տարբեր մանրամասների, խոսակցության պատառիկների և մեկ սենյականոց տան ներքին տեսքի միջոցով ֆիլմը փորձում է պատկերել այս երկրի այժմեական իրականությունը: